علی کرمانشاه

aaefkxhi68tagrut.jpg
معاون بانک مرکزی اعلام کرد؛

الگوی مصرفی میلیونها شهروند در سامانه های پرداخت - 20 دی 1395 - 17:43

معاون بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در سامانه های خود، الگوی مصرفی میلیون ها شهروند جامعه را دارد که اطلاعات در بستر شفاف قابلیت استفاده در بسیاری از تصمیم گیریها را دارد.

Top