کنفرانس بین المللی روابط عمومی کشور

xm0azbvht2ecrpze.jpg
بانک روز:

مدیر روابط عمومی بانک شهر مدیر برتر کنفرانس بین المللی روابط عمومی کشور - 21 دی 1395 - 16:44

مدیر روابط عمومی بانک شهر در سيزدهمين کنفرانس بین المللی روابط عمومی برتر کشور به عنوان مدیر برتر روابط عمومی معرفی شد.

Top