پایگاه شبانه روزی

utxs0boedrsclgnf.jpg
بانک روز:

افزایش پایگاه های شبانه روزی بانک ملت در یزد - 22 دی 1395 - 13:14

تعداد پایگاه های شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان یزد افزایش یافت.

d05eriu2rpflkmqn.jpg
بانک روز:

راه اندازی ۵ پایگاه شبانه روزی جدید بانک ملت در اصفهان - 17 آذر 1395 - 13:48

۵ پایگاه شبانه روزی جدید دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان اصفهان به بهره برداری رسید.

lbaodpluopnjmofa.jpg
بانک روز:

افزایش شمار پایگاه های شبانه روزی بانک ملت در چهارمحال و بختیاری - 14 آذر 1395 - 11:13

شمار پایگاه های شبانه روزی دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان چهارمحال و بختیاری به ۱۰ پایگاه افزایش یافت.

wsddo6bu.jpg
بانک روز:

آغاز به کار ۴ پایگاه شبانه روزی جدید در استان کرمان - 3 آذر 1395 - 10:57

چهار پایگاه شبانه روزی جدید دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان کرمان به بهره برداری رسید.

zgejpooe.jpg
بانک روز:

راه اندازی ۶ پایگاه شبانه روزی جدید بانک ملت در استان فارس - 1 آذر 1395 - 21:4

بانک ملت نسبت به راه اندازی شش پایگاه شبانه روزی جدید در استان فارس اقدام کرد.

Top