مشکل نظام بانکی

ytooflerjrwublue.jpg
بانک روز :

۲ مشکل نظام بانکی کشور از زبان سیف - 20 آذر 1395 - 20:55

ولی الله سیف با اشاره به اینکه امروز نظام بانکی کشور باید با دنیا هماهنگ شود یادآور شد: متاسفانه از استاندارد روز دنیا عقب هستیم به همین دلیل نظام بانکی در حال حرکت به سمت اصلاح است.

Top