تحقیق و تفحص

padv2jvl.jpg
بانک روز :

تحقیق و تفحص از بانک ملت کلید خورد - 22 شهریور 1396 - 10:19

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تقدیم طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ملت به هیئت رئیسه پارلمان خبر داد.

Top