موسسه مالی اعتباری نور

ofqrskee3bqfvbtl.jpg
بانک روز :

موسسه نور، نمونه یک ادغام موفق در نظام بانکی - 23 بهمن 1396 - 15:28

با تکیه بر گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌توان نتیجه گرفت که موسسه نور، نمونه یک ادغام موفق در نظام بانکی بوده است.

Top