سرقت اطلاعات بانکی

mvpfxi02yhnsmizn.jpg
بانک روز:

اینترنت رایگان بستر مناسب سرقت اطلاعات بانکی - 7 فروردین 1397 - 10:16

شگردهای مورداستفاده در مکان‌های عمومی و اینترنت‌های رایگان متفاوت است و برخی افراد سودجو با استفاده از ابزار جاسوسی کی‌لاگر به ذخیره اطلاعات مهم بانکی (رمزهای عبور، نام‌های کاربری، شماره کارت، cvv2، تاریخ انقضاء اقدام می‌کنند.

Top