تسویه حساب با ایران

jxqoudp7zzwhpbgw.jpg
عضو شورای ملی فرانسه؛

پذیرش مشروط اروپا برای تسویه حساب با ایران به یورو به جای دلار - 26 اردیبهشت 1397 - 13:6

عضو شورای ملی فرانسه گفت: اتحادیه اروپا تسویه حساب با ایران را مشروط به عدم وضع تحریم های ثانویه به جای دلار به یورو با ایران را انجام می دهد.

Top