باک مرکزی

qtjxchemqttcppii.jpg
صندوق بین المللی پول اعلام کرد:

ادامه همکاری با "سیف" علیرغم تحریم آمریکا - 5 خرداد 1397 - 15:17

صندوق بین المللی پول اعلام کرد، به رغم تحریم های جدید آمریکا علیه رئیس کل بانک مرکزی ایران، همچنان به همکاری خود با ولی الله سیف ادامه می دهد.

Top