بورس نفت

ofjfbt5k.jpg
بانک روز:

تاثیر بورس نفت بر کاهش اثرات تحریم - 18 شهریور 1397 - 11:17

برای بی اثرکردن تحریم‌های نفتی باید فروش سنتی نفت و استفاده از نظام بانکی بین المللی را کنار گذاشته و درآمد حاصل از فروش را به صورت ریالی تسویه کرد.

Top