سعید زرندی

yjlwx2dqhzpqwswl.jpg
معاون طرح و برنامه:

تصیم نهایی برای بیت کوین هنوز اتخاذ نشده است - 15 تیر 1398 - 10:26

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت:باید در مورد بیت کوین تهدید ها و فرصت های آن بررسی و در نهایت با در نظر گرفتن این نکات، تصمیم مناسب اتخاذ شود.

cqwzxubnkfmbbppy.jpg
معاون طرح و برنامه صمت:

اتکا تولید به بانک ها باید کاهش یابد - 28 خرداد 1398 - 14:52

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تامین مالی شرکت های بزرگ تولیدی نباید فقط به سیستم بانکی اتکا کرد.

Top